• Best getest bij Vara Kassa!
  • Thuisbezorgd wanneer u wilt!
  • Wij doen de afwas voor u!

Algemene voorwaarden

1
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN UITGEKOOKT VAN MARLE B.V.
Artikel 1: Begripsomschrijvingen
De volgende woorden hebben de daarbij aangegeven betekenis.
1. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Contractspartij: een wederpartij van Uitgekookt aan wie een aanbieding is gedaan, een offerte is uitgebracht, van wie een opdracht is aanvaard en/of waarmee een Overeenkomst is gesloten.
3. Uitgekookt: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitgekookt Van Marle B.V., statutair gevestigd te IJsselmuiden, kantoorhoudende aan de Spoorstraat 45, 8271 RG te IJsselmuiden, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05006444.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Uitgekookt en een Contractspartij tot stand komt, inclusief elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
5. Dienst(en): alle diensten die Uitgekookt verleent en de eventueel daarbij behorende aanvullende diensten/producten.
6. Product(en): alle zaken die het onderwerp van een (eventuele) Overeenkomst vormen.
7. Website: de website van Uitgekookt met domeinnaam: www.Uitgekookt.nl.
8. Werkdagen: maandag tot en met zaterdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Uitgekookt Producten en/of Diensten aan een Contractspartij aanbiedt en/of levert.
3. De algemene voorwaarden van een Contractspartij zijn niet van toepassing op een aanbieding of Overeenkomst van Uitgekookt en worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Mochten Uitgekookt en een Contractspartij van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen in de Overeenkomst overeenkomen, dan gelden die slechts indien en voor zover Uitgekookt deze schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.
5. Voor specifieke aanbiedingen kunnen aanvullende algemene voorwaarden gelden, die door Uitgekookt vooraf bekend zullen worden gemaakt op de Website, dan wel apart zullen worden toegezonden aan een Contractspartij.
6. Uitgekookt is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging treedt twee weken na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Een wijziging van de algemene voorwaarden geldt ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Uitgekookt zal bestaande Contractspartijen de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig toesturen.
7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Uitgekookt en haar Contractspartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zullen worden genomen.
8. Bij vernietiging van een bepaling van deze algemene voorwaarden op grond van de zwarte lijst van art. 6:236 BW of de grijze lijst van art. 6:237 BW die gelden voor Overeenkomsten tussen Uitgekookt en een Consument, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht op een dergelijke Overeenkomst.
Artikel 3: Aanbieding en offerte
1. Een aanbieding of offerte bindt Uitgekookt niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. De in de offerte vermelde kwaliteitsnormen, modellen, maten, kleuren, gewichtsopgaven e.d. gelden bij benadering.
2. Alle in de aanbieding, offerte, drukwerk, foldermateriaal of op de Website van Uitgekookt opgenomen gegevens, zoals prijzen en specificaties, zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig.
2
3. Alle door Uitgekookt genoemde prijzen, tarieven en bedragen bij aanbiedingen en offertes voor bedrijven en instellingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). Voor Consumenten zijn alle door Uitgekookt genoemde prijzen, tarieven en bedragen inclusief omzetbelasting (BTW). De prijzen zijn tevens – voor zover van toepassing – exclusief verwijderingsbijdrage, oftewel de kosten van verpakking, transport, in- en uitvoerrechten en accijnzenmontage, verzending en administratie. Alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en/of Diensten, of ter zake van het vervoer van de Producten komen ten laste van de Contractspartij.
Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst
1. Een Overeenkomst met Uitgekookt komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van de Contractspartij door Uitgekookt is ontvangen en door Uitgekookt is aanvaard. Uitgekookt kan aan Contractspartij een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven.
2. Overeenkomsten voor een Contractspartij, aangegaan door een tussenpersoon, al dan niet in naam van de Contractspartij, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten.
3. Uitgekookt kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen van Uitgekookt.
4. Uitgekookt en een Contractspartij komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Uitgekookt gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat.
5. Wijzigingen in en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst zijn pas bindend indien deze schriftelijk door Uitgekookt aan de Contractspartij zijn bevestigd.
6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgekookt, is het een Contractspartij niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst aan derden over te dragen.
7. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Contractspartijen, zijn alle Contractspartijen hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming daarvan.
8. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, dan is Uitgekookt steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op een Overeenkomst met Uitgekookt.
Artikel 5: Overeenkomsten gesloten langs elektronische weg
Indien en voor zover een Overeenkomst tussen Uitgekookt en een Contractspartij langs elektronische weg (waaronder in dit verband mede wordt verstaan op telefonische wijze of via de Website) wordt aangeboden of tot stand komt, zijn tevens de bepalingen van dit artikel van toepassing.
1. De Overeenkomst wordt uitsluitend in de Nederlandse taal gesloten.
2. Op de Website, of een door Uitgekookt aan te wijzen andere internetsite, zijn algemene gegevens omtrent Uitgekookt als aanbieder van Producten en/of Diensten raadpleegbaar, zoals in dit kader relevante registers waar Uitgekookt is ingeschreven, relevante vergunningen waaraan Uitgekookt is onderworpen en BTW identificatienummers.
3. Indien door of voor risico van een Contractspartij langs elektronische weg gegevens worden ingevoerd teneinde een Overeenkomst tot stand te doen komen, staat Contractspartij in voor de juistheid van die gegevens. Uitgekookt is niet gehouden de juistheid van de opgegeven gegevens te verifiëren.
4. Indien en voor zover een Contractspartij handelt als een Consument en de Overeenkomst kwalificeert als een koop op afstand in de zin van art. 6:230m BW, geldt dat de door Uitgekookt aangeboden verse producten zoals maaltijden en voedsel bij cateringopdrachten, waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de Consument voor het in dit lid genoemde geval uitdrukkelijk uitgesloten door Uitgekookt op grond van art. 6:230p onder f(2) BW.
Artikel 6: Wijziging Overeenkomst en meerwerk
1. Alle kosten van een door Contractspartij voorgestelde en door Uitgekookt aanvaarde wijziging van (delen van) de Overeenkomst, worden door Uitgekookt bij Contractspartij in rekening gebracht en zijn door Contractspartij verschuldigd. Uitgekookt is niet verplicht een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst en/of meerwerk te honoreren. Uitgekookt kan voorts verlangen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt gesloten voor de gewenste wijzigingen.
3
2. Een Contractspartij aanvaardt hierbij het risico dat door de wijzigingen bedoeld in lid 1 van dit artikel, de overeengekomen of verwachte levertijd – in de ruimste zin van het woord – en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
Artikel 7: Prijswijzigingen
1. Uitgekookt is te allen tijde gerechtigd de tarieven voor haar Producten en/of Diensten te wijzigen. Deze wijziging geldt ook voor reeds bestaande Overeenkomsten. Uitgekookt stelt haar Contractspartijen tijdig op de hoogte van enige prijswijziging.
2. De wijzigingen treden twee weken na de bekendmaking, of op een latere datum zoals in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.
3. Een Contractspartij is verplicht een verhoging van de tarieven te accepteren, tenzij deze verhoging de stijging van het algemene prijspeil overstijgt en niet-marktconform is. In dat geval is de Contractspartij bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe tarieven van kracht worden. De Contractspartij niet zijnde een Consument dient wel aannemelijk te maken dat de wijziging ook daadwerkelijk een prijsstijging inhoudt en dat die kwalificeert als niet-marktconform. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Uitgekookt te zijn ontvangen.
Artikel 8: Betaling en klachten over facturen
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden alle door een Contractspartij aan Uitgekookt verschuldigde bedragen voldaan door middel van automatische incasso, betaling in de webshop of bankoverschrijving per factuur. De automatische incasso zal zeven (7) dagen na levering en/of facturatie van de Producten en/of Diensten worden uitgevoerd. De Contractspartij verleent de benodigde medewerking aan de realisatie van de automatische incasso. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgekookt beëindigt of wijzigt Contractspartij de gerealiseerde automatische incasso niet.
2. Indien is overeengekomen dat de Contractspartij de door haar verschuldigde bedragen zal voldoen door betaling van een door Uitgekookt verzonden factuur, dan zal de Contractspartij deze betalen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zonder enige inhouding of korting. Het recht van Contractspartij niet zijnde een Consument om eventuele vorderingen op Uitgekookt te verrekenen, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Betaling van door Uitgekookt verzonden facturen geschiedt aan Uitgekookt op de door haar aangegeven bankrekening. Betaling – in welke vorm dan ook – aan werknemers van Uitgekookt is niet toegestaan, werkt jegens Uitgekookt niet bevrijdend en kan geen grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
4. Indien een Contractspartij verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient zij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk de nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuwe nota-adres aan Uitgekookt schriftelijk mee te delen.
5. Bij niet, niet tijdige, of niet volledige betaling van het door haar verschuldigde, is een Contractspartij met ingang van de automatische incassodatum als bedoeld in lid 1, dan wel de vervaldatum van de desbetreffende factuur, van rechtswege in verzuim en over het openstaande bruto incasso- of factuurbedrag rente verschuldigd. Voor transacties met Consumenten geldt de wettelijke rente vermeerderd met vier procentpunten per maand. Voor handelstransacties geldt de herfinancieringsrente van de ECB vermeerderd met zeven procentpunten per maand, en wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.
6. De gehele vordering van Uitgekookt, hoe ook ontstaan, ook dat gedeelte dat nog niet is geïncasseerd of nog niet bij een factuur in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar in de volgende gevallen:
(i) bij niet stipte betaling van door Contractspartij verschuldigde bedragen;
(ii) indien Contractspartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, onder bewind is gesteld, of om toepassing daarvan is verzocht;
(iii) indien Contractspartij haar activiteiten voor een belangrijk deel staakt, dan wel ontbonden of geliquideerd wordt en/of de overwegende zeggenschap in haar onderneming wordt overgedragen;
(iv) indien en zodra er onder Uitgekookt enig beslag ten laste van Contractspartij wordt gelegd.
7. Alle kosten die ontstaan door of verband houden met (buiten)gerechtelijke incasso van de vordering van Uitgekookt, zijn voor rekening van de Contractspartij. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent (15%) van het te incasseren (bruto) bedrag met een minimum van € 40,– per te incasseren vordering.
4
8. Contractspartij meldt klachten over een factuur binnen acht (8) dagen na factuurdatum gedetailleerd schriftelijk aan Uitgekookt. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Contractspartij haar recht op reclame verwerkt. Jegens een Consument zal Uitgekookt geen beroep doen op overschrijding van deze termijn indien deze de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.
9. Indien en voor zover een klacht door Uitgekookt gegrond wordt bevonden, schort dit slechts de betalingsverplichting op voor het betwiste gedeelte.
10. Indien Contractspartij bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen hem in rekening gebrachte bedragen en de bezwaren ongegrond zijn gebleken, kan Uitgekookt, wanneer wederom bezwaren worden ingediend, de te maken onderzoekskosten vooraf aan Contractspartij in rekening brengen. Uitgekookt zal Contractspartij meedelen dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken alvorens een onderzoek wordt gestart.
Artikel 9: Leveringstermijn en termijn voor afname
1. De door Uitgekookt opgegeven leveringstermijn geldt bij benadering en is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.
2. Een door Uitgekookt opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Uitgekookt geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van de Contractspartij of derden, op het tijdstip waarop die prestaties door de Contractspartij dan wel derden zijn verricht. Deze leveringstermijn wordt door Uitgekookt zo veel mogelijk in acht genomen.
3. De leveringstermijn gaat eerst in zodra Uitgekookt in het bezit is van alle door de Contractspartij te verstrekken zaken, gegevens en bescheiden.
4. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Contractspartij geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De Contractspartij heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Contractspartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.
5. Contractspartij is gehouden om binnen de overeengekomen termijn daadwerkelijk af te nemen, bij gebreke waarvan zij aan Uitgekookt een boete verschuldigd is ter grootte van tien procent (10%) van de hoofdsom, met een minimum van € 250,–, onverminderd aan Uitgekookt verder toekomende rechten waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en/of nakoming.
6. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is Uitgekookt bevoegd de in lid 5 genoemde boete op te leggen, indien en zodra de Producten en/of Diensten niet binnen veertien (14) dagen nadat Uitgekookt daarom heeft verzocht, door Contractspartij zijn afgenomen.
7. Verlangt Uitgekookt in de situatie bedoeld in lid 5 en lid 6 nakoming van afname van Producten en/of Diensten, dan worden de Producten en/of Diensten geacht door de Contractspartij te zijn afgenomen, waarna zij (voor zover van toepassing) voor risico van de Contractspartij door Uitgekookt worden opgeslagen. Alle kosten die met deze opslag gepaard gaan, worden door Uitgekookt bij Contractspartij in rekening gebracht en zijn door de Contractspartij verschuldigd.
8. De Contractspartij blijft de koopsom (in geval van Producten) dan wel het overeengekomen honorarium (in geval van Diensten), vermeerderd met de rente en kosten en de boete zoals vermeld in lid 5 verschuldigd, verminderd met een eventuele netto-opbrengst van de verkoop van de Producten aan een derde.
Artikel 10: Levering en overgang van risico
1. Levering van Producten geschiedt doordat Uitgekookt deze in haar bedrijf of in een door haar aan te wijzen locatie aan de Contractspartij ter beschikking stelt.
2. Indien overeengekomen is dat Uitgekookt de Producten ter plaatse (bij Contractspartij) aflevert, geschiedt levering op het moment waarop de Producten ter plaatse ter aflevering worden aangeboden.
3. Het risico van het geleverde gaat steeds op Contractspartij over op het moment van levering bedoeld in lid 1 respectievelijk lid 2.
Artikel 11: Verpakking, verzending en (intern) transport
1. Uitgekookt bepaalt de wijze van verpakking en verzending. Indien Contractspartij een bijzondere wijze van verpakking en/of verzending verlangt, komen de daaraan verbonden meerkosten voor haar rekening.
2. Alle verzending(en) en al het (intern) transport – ook in het kader van de aflevering ter plaatse en de reparatiewerkzaamheden – geschiedt voor rekening en risico van Contractspartij.
5
3. Uitgekookt neemt standaard de verpakking niet terug. Contractspartij handelt met de verpakking op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende (overheids)voorschriften.
Artikel 12: Inspectieplicht en recht van reclame
1. Contractspartij inspecteert het geleverde – waaronder begrepen de (resultaten van de) dienstverlening en/of service – direct na doch uiterlijk binnen 48 uur na de inontvangstneming. Contractspartij controleert zowel het aantal als de kwaliteit van het geleverde. Indien Contractspartij bij deze inspectie/controle gebreken – in de ruimste zin van het woord – vaststelt, meldt zij deze onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen na de inontvangstneming, gedetailleerd schriftelijk aan Uitgekookt.
2. Contractspartij tekent voor ontvangst op het door of namens Uitgekookt aangeboden vervoersdocument (bijvoorbeeld de pakbon). Contractspartij maakt op het vervoersdocument melding van alle direct zichtbare beschadigingen, ook die in of aan de verpakking.
3. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na aflevering, dan wel binnen bekwame tijd nadat Contractspartij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Uitgekookt worden gemeld, bij gebreke waarvan de Contractspartij het recht verwerkt om ter zake in of buiten rechte een vordering in te dienen.
4. Na het constateren van enig gebrek is de Contractspartij verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te doen staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.
5. De Contractspartij zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoek van de klacht ten aanzien van gebrekkige Producten. Indien de Contractspartij geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Contractspartij geen aanspraken ter zake. Indien de klachten ongegrond blijken, dan komen de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de Contractspartij. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Contractspartij geen rechten ontlenen.
6. Het staat de Contractspartij niet vrij de Producten te retourneren voordat Uitgekookt daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Uitgekookt. De door Uitgekookt aangeboden verse producten zoals maaltijden en andere voedingswaren bij cateringopdrachten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de Consument uitdrukkelijk uitgesloten door Uitgekookt op grond van art. 6:230p onder f(2) BW.
7. Indien de Contractspartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor Uitgekookt voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden.
8. Schending van de in de leden van dit artikel bedoelde inspectie-, meld- en/of medewerkingsplicht leidt tot verval van elk recht van reclame conform art. 7:39 BW e.v.
9. Op voorwaarde dat overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de klacht gegrond is, is Uitgekookt verplicht in overleg met Contractspartij één van de volgende opties te volgen: (i) de niet deugdelijk gebleken Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten; (ii) de betreffende Producten deugdelijk te herstellen; (iii) (een gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren; of (iv) de Contractspartij alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is Uitgekookt ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.
Artikel 13: Retourzendingen 1. Contractspartij retourneert geleverde Producten in de staat waarin zij door Contractspartij zijn ontvangen en slechts in overleg met en na schriftelijke toestemming van Uitgekookt. Elke retourzending geschiedt onder opgave van redenen. Contractspartij dient de retourzending te allen tijde te kunnen bewijzen. De door Uitgekookt aangeboden verse producten zoals maaltijden en voedingswaren bij cateringopdrachten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de Consument uitdrukkelijk uitgesloten door Uitgekookt op grond van art. 6:230p onder f(2) BW.
2. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval dat Uitgekookt de door Contractspartij opgegeven grond voor retourzending erkent. Het risico van retour gezonden Producten berust bij Contractspartij totdat Contractspartij ter zake door Uitgekookt is gecrediteerd.
3. Uitgekookt is gerechtigd de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende crediteringen te verrichten onder aftrek van vijftien procent (15%) van de prijs van de retour gezonden Producten, met een minimum van € 25,– per retourzending.
6
4. Bij niet in acht name van (één van) de in dit artikel gestelde voorwaarden, is Uitgekookt gerechtigd de retourzending te weigeren en of terug te sturen op kosten van Contractspartij.
Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van door Uitgekookt geleverde Producten gaat eerst op een Contractspartij over wanneer de Contractspartij het aan Uitgekookt verschuldigde bedrag, met inbegrip van rente en kosten, volledig heeft voldaan.
2. Het is een Contractspartij niet toegestaan onbetaald gebleven Producten (door) te leveren, te vervreemden, te bezwaren, daarop enig beperkt recht te vestigen of daarover anderszins, in strijd met het eigendomsvoorbehoud, te beschikken.
3. Indien een Contractspartij in verzuim is, dan is Uitgekookt gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling al hetgeen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen, ook indien dat demontage vergt. De Contractspartij stelt Uitgekookt daartoe in de gelegenheid en verleent haar volledige medewerking zodat Uitgekookt de plaatsen kan betreden waar het geleverde zich bevindt.
4. De kosten die met de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, worden door Uitgekookt bij de Contractspartij in rekening gebracht en zijn door de Contractspartij verschuldigd.
5. Indien en zolang Uitgekookt eigenaar van de Producten is, zal de Contractspartij Uitgekookt onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig deel van) de Producten. Voorts zal de Contractspartij Uitgekookt op diens eerste verzoek mededelen waar aan Uitgekookt toebehorende Producten zich bevinden.
6. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Contractspartij, zal de Contractspartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Uitgekookt. De Contractspartij staat er jegens Uitgekookt voor in dat een beslag op de Producten onverwijld wordt opgeheven.
7. Indien en voor zover de Contractspartij de prijs voor de Producten niet heeft betaald, is de Contractspartij verplicht om op eerste verzoek van Uitgekookt alle medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Uitgekookt op alle vorderingen van de Contractspartij op derden aan wie de Contractspartij de niet betaalde Producten heeft doorgeleverd, zulks onverminderd alle overige rechten van Uitgekookt.
Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring door Contractspartij
1. Indien Contractspartij jegens Uitgekookt een of meer van haar uit de wet, de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Contractspartij steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens Uitgekookt gehouden haar alle (indirecte) schade te vergoeden die Uitgekookt dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van Uitgekookt om jegens Contractspartij andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen.
2. Contractspartij is jegens Uitgekookt aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade berokkend aan (personeel van) Uitgekookt of aan derden, eigendommen van (personeel van) Uitgekookt of van derden, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt door (personeel van) Contractspartij, door Contractspartij ingeschakelde derden en/of door haar gebruikte materialen of daarmee verband houdt, dan wel welke directe en/of indirecte schade het gevolg is van dan wel verband houdt met een onveilige situatie van Contractspartij.
3. Contractspartij staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de terbeschikkingstelling door of in opdracht van Contractspartij aan Uitgekookt van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking en/of reparatie. Contractspartij vrijwaart Uitgekookt tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
4. Contractspartij vrijwaart Uitgekookt voor aanspraken van derden wegens niet naleving van enige wettelijke bepaling door Contractspartij en andere toepasselijke voorschriften met betrekking tot import/export.
5. Contractspartij vrijwaart Uitgekookt tegen aanspraken van derden op vergoeding van directe en/of indirecte schade, kosten en/of verliezen waarvoor Uitgekookt op grond van deze algemene voorwaarden of anderszins geen aansprakelijkheid aanvaardt.
6. Contractspartij niet zijnde een Consument vrijwaart Uitgekookt tegen aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met het gebruik van de Producten en/of Diensten en zal aan Uitgekookt alle schade, waaronder begrepen (juridische) advieskosten, vergoeden die Uitgekookt lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken, tenzij de schade aantoonbaar is veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of grove schuld van (personeel van) Uitgekookt.
7
7. Indien Contractspartij gebruik maakt van een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk zelfstandig/automatisch een website bezoekt en daarvan informatie, Producten of Diensten betrekt, dan worden alle (rechts)handelingen van het computerprogramma aan Contractspartij toegerekend. Contractspartij is bovendien aansprakelijk voor alle schade die door het computerprogramma wordt veroorzaakt.
Artikel 16: Beperkingen Aansprakelijkheid
1. Uitgekookt is, buiten het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Uitgekookt of haar personeelsleden, niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de geleverde Producten en/of Diensten. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Uitgekookt te allen tijde beperkt tot het bedrag van (het gedeelte van) de overeengekomen prijs van het Product of Dienst ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
2. Uitgekookt is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade die de Contractspartij of een derde lijdt ter zake van (het gebruik van) de Producten en/of de geleverde Diensten, hieronder mede begrepen milieuschade en immateriële schade.
3. Uitgekookt is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of wijziging van data en/of gegevens van Contractspartij indien zij niet kan worden aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke, ongeacht hoe dit verlies, deze beschadiging en/of deze wijziging veroorzaakt is.
4. Uitgekookt is slechts aansprakelijk voor directe (persoon- en/of zaak)schade geleden door Contractspartij, welke directe (persoon- en/of zaak)schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Uitgekookt toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die directe (persoon- en/of zaak)schade waartegen Uitgekookt verzekerd is, dan wel redelijkerwijs – gezien de in de branche geldende gebruiken – verzekerd had behoren te zijn, onverminderd hetgeen is bepaald in lid 1. Iedere aansprakelijkheid van Uitgekookt is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Uitgekookt wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.
5. Uitgekookt is niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover de Contractspartij niet datgene heeft gedaan dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd om haar schade te beperken.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractspartij na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen acht (8) dagen na het intreden van de schade, gedetailleerd schriftelijk aan Uitgekookt meldt.
Artikel 17: Overmacht
1. Overmacht aan de zijde van Uitgekookt schort haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt. Deze overmacht schort de verplichtingen van Contractspartij niet op.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Uitgekookt onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Uitgekookt behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onlust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in netwerken en apparatuur, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel en enige tekortkoming van hulppersonen en/of leveranciers van Uitgekookt.
3. Zodra zich bij Uitgekookt een overmachttoestand voordoet, meldt zij dat zo spoedig mogelijk bij haar Contractspartij, tenzij zulks gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
4. Uitgekookt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Uitgekookt haar verbintenis had moeten nakomen.
5. Indien Uitgekookt bij het intreden van de overmachttoestand al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Uitgekookt gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Contractspartij is gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
6. Indien vaststaat dat de overmachttoestand bij Uitgekookt drie (3) maanden zal duren, is elk van partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opzegging in de zin van dit artikel geschiedt bij aangetekende brief.
7. Uitgekookt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is derhalve niet gehouden tot vergoeding van directe en/of indirecte schade, kosten en/of verliezen van of bij Contractspartij en/of derden ontstaan, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de overmachttoestand aan de zijde van Uitgekookt.
8
Artikel 18: Opschortingsrecht
1. Uitgekookt is gerechtigd de levering van een Product of een Dienst (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk op te schorten indien Contractspartij een verplichting jegens Uitgekookt niet nakomt of dreigt niet na te komen, zonder dat Uitgekookt jegens Contractspartij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is. Deze opschortingsbevoegdheid van Uitgekookt geldt ook indien daardoor termijnen – waaronder begrepen levertijden – worden overschreden.
2. Indien Uitgekookt uit hoofde van de Overeenkomst werkzaamheden in de organisatie van Contractspartij verricht, is zij te allen tijde gerechtigd deze werkzaamheden op te schorten – ook indien dat tot overschrijding van termijnen leidt – voor de tijd dat er zich ter plaatse (werk)omstandigheden voordoen, die naar het oordeel van Uitgekookt, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van haar werknemers/hulppersonen in zich bergen.
Artikel 19: Ontbinding Overeenkomst
1. De Contractspartij niet zijnde een Consument is van rechtswege in verzuim indien zij enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt.
2. Bij verzuim van de Contractspartij heeft Uitgekookt het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Uitgekookt tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd aan Uitgekookt overigens toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al haar directe en/of indirecte schade. Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt bij aangetekende brief.
3. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), onderbewindstelling, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Contractspartij, zijn alle Overeenkomsten van rechtswege ontbonden, tenzij Uitgekookt binnen een redelijke termijn aangeeft nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.
4. Indien de Contractspartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestatie(s) ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) geen voorwerp van de ongedaanmaking zijn. Bedragen die Uitgekookt vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht en/of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. Zodra Contractspartij de kredietlimiet gesteld door Uitgekookt overschrijdt, dan wel indien de (tijd)limiet is overschreden, heeft Uitgekookt het recht de Overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van Uitgekookt op vergoeding van alle directe en/of indirecte schade die zij dientengevolge lijdt.
Artikel 20: Geheimhouding en niet-overname beding
1. Partijen staan er over en weer voor in dat alle bij (het aangaan van) de Overeenkomst uitgewisselde informatie van vertrouwelijke aard geheim blijft. Informatie wordt in elk geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een van partijen als zodanig is aangemerkt.
2. Uitgekookt en een Contractspartij, niet zijnde een Consument, zullen tijdens de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende één (1) jaar na beëindiging daarvan, geen werknemer(s) van de andere partij in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, die betrokken is/zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 21: Website
1. Uitgekookt geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor een volledige continue beschikbaarheid en storingsvrij functioneren van de Website. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afbeeldingen, kleuren of andere hoedanigheden, opgenomen op de Website gelden slechts bij benadering. Uitgekookt is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid of onvolledigheid van de op de Website weergegeven informatie.
2. Indien de Website een hyperlink (doorklikverbinding) bevat naar de website van derden, dan is Uitgekookt niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke sites of voor de op deze sites aangeboden software.
3. Indien Uitgekookt op haar Website de mogelijkheid biedt om software te downloaden, dan staat Uitgekookt niet in voor de eventuele geschiktheid van de software voor een specifiek gebruiksdoel, functionaliteit of bruikbaarheid van deze software, noch aanvaardt Uitgekookt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het downloaden, installeren of gebruiken van deze software.
Artikel 22: Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op knowhow en/of apparatuur berusten alleen bij Uitgekookt of haar licentiegever(s). Contractspartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of in de Overeenkomst worden toegekend en dat binnen de grenzen die de licentie daaraan stelt.
9
2. Contractspartij is er mee bekend dat de door Uitgekookt ter beschikking gestelde knowhow en/of apparatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Uitgekookt of haar licentiegever(s) (kunnen) bevatten. Onverminderd hetgeen elders is bepaald verbindt Contractspartij zich deze knowhow en/of apparatuur geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden in dit verband ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Contractspartij die niet noodzakelijkerwijs de knowhow en/of de apparatuur behoeven te gebruiken.
3. Het is Contractspartij niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom – in de ruimste zin van het woord – uit de knowhow en/of de apparatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de knowhow.
4. Elke van de voorgaande leden afwijkende aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Uitgekookt wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van derden is uitgesloten, onverminderd hetgeen elders in de algemene voorwaarden van Uitgekookt is bepaald. Hieronder wordt mede begrepen aansprakelijkheid en/of vrijwaringsverplichtingen van Uitgekookt voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de informatie in een niet door Uitgekookt gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Uitgekookt geleverde of verstrekte producten of programmatuur en/of op een andere wijze dan waarvoor de informatie is ontwikkeld of bestemd.
5. Alle in een aanbieding, actie, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door Contractspartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle (auteurs)rechten daarop blijven bij Uitgekookt berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van Uitgekookt. Uitgekookt behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.
Artikel 23: Gegevensverwerking
1. Het doel van de gegevensverwerking door Uitgekookt is het uitvoeren van de Overeenkomst tussen Uitgekookt en een Contractspartij, behoudens enige wettelijke verplichting die op enig moment op Uitgekookt rust om de gegevens verder te verwerken.
2. Uitgekookt slaat de gegevens van een Contractspartij en alle gegevens voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst op in een beveiligde, digitale omgeving, waarbij zij een adequaat beveiligingsniveau hanteert. Uitgekookt spant zich in om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van de gegevens te voorkomen, dan wel de gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
3. Voor wat betreft de fysieke opslag van gegevens door Uitgekookt, zorgt Uitgekookt ervoor dat wordt voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot deze gegevens.
4. Uitgekookt zal de gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving (zoals bijv. de administratieve bewaarplicht van 7 jaar van art. 2:10 lid 3 BW).
5. Een Contractspartij blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de beveiliging van gegevens (bijv. d.m.v. ‘end-to-end encryptie’) bij de overdracht van die gegevens aan Uitgekookt. Door het verzenden en daarmee verstrekken van de gegevens aan Uitgekookt, geeft een Contractspartij toestemming voor de verwerking van de gegevens voor het doel zoals genoemd in lid 1 van dit artikel.
6. Uitgekookt zal de gegevens niet doorgeven aan een derde, tenzij zij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van een Contractspartij heeft gekregen of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel in overeenstemming met een wettelijke plicht (bijv. i.v.m. de Algemene wet inzake rijksbelastingen).
7. In het geval van een datalek, zal Uitgekookt dit zo spoedig mogelijk melden aan de Contractspartij niet zijnde een Consument, tenzij de inbreuk geen risico meebrengt voor de Contractspartij (bijv. omdat de gegevens door versleuteling ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden).
Artikel 24: Privacybeleid persoonsgegevens
1. De gegevens van een Consument (‘persoonsgegevens’) verwerkt Uitgekookt conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle bepalingen uit “Artikel 23: Gegevensverwerking” van deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, tenzij hieronder nader invulling wordt gegeven aan die bepalingen.
2. Uitgekookt verwerkt de gegevens van een Consument uitsluitend voor het uitvoeren van de Overeenkomst, behoudens enige wettelijke verplichting die op enig moment op Uitgekookt rust om de gegevens verder te verwerken.
10
3. Uitgekookt zal de gegevens niet verder verwerken dan nodig voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Uitgekookt zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking, tenzij (i) bewaring van de gegevens noodzakelijk is in verband met een onopgeloste claim of geschil met de Consument; (ii) als Uitgekookt hiertoe op grond van toepasselijk recht verplicht is; (iii) Uitgekookt de gegevens bewaart voor haar legitieme zakelijke belangen, zoals preventie van fraude of direct marketing.
4. Uitgekookt zal als verwerkingsverantwoordelijke een register van de gegevensverwerking bijhouden op grond van de verantwoordingsplicht van artikel 5 lid 2 van de AVG. In dat register zal zij een beschrijving van de categorieën van ‘betrokkenen’ (natuurlijke personen) en van de categorieën van persoonsgegevens opnemen. Ook zal het register de verwerkingsdoeleinden en de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke(n) vermelden (conform artikel 30 lid 1 AVG).
5. Voor zover Uitgekookt bij de verwerking van persoonsgegevens niet kan worden aangemerkt als een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Wbp en AVG, in die zin dat Uitgekookt de persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van een derde (bijv. een Contractspartij) en die derde de verantwoordelijkheid draagt voor rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens, sluit Uitgekookt in haar hoedanigheid van ‘verwerker’ in de zin van de AVG aansprakelijkheid voor enige onrechtmatige verwerking van die gegevens hierbij uit.
6. In geval van een datalek van persoonsgegevens, zal Uitgekookt het datalek onverwijld melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Consument. Verder is Uitgekookt alleen verplicht het datalek aan de Consument zelf te melden wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Consument.
Artikel 25: Rechten van Consumenten m.b.t. persoonsgegevens
1. Een Consument (de ‘betrokkene’ in de zin van de AVG) heeft het recht op: (i) inzage van zijn gegevens; (ii) rectificatie of wissing (verwijdering) van de gegevens; (iii) beperking van de gegevensverwerking; en (iv) dataportabiliteit, hetgeen betekent dat de Consument het recht heeft zijn gegevens te ontvangen voor persoonlijk gebruik of voor doorgifte aan een andere organisatie. Een Consument kan een dergelijk verzoek indienen bij Uitgekookt via e-mail aan info@uitgekookt.nl.
2. Uitgekookt zal uiterlijk binnen vier weken reageren op een dergelijk verzoek. Indien Uitgekookt niet aan een verzoek van een Consument kan voldoen, zal zij dit binnen voornoemde termijn kenbaar maken en haar besluit motiveren.
3. Een Consument heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van zijn gegevens door Uitgekookt indien dit geschiedt ten behoeve van een gerechtvaardigd belang van Uitgekookt, zoals direct marketing. Indien een Consument bezwaar maakt, zal Uitgekookt de persoonsgegevens niet langer voor dat specifieke doeleinde gebruiken.
4. Een Consument heeft te allen tijde het recht om in geval van ondeugdelijke gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Artikel 26: Klachtenregeling
1. Uitgekookt spant zich in klachten omtrent de Diensten van Uitgekookt zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van haar Diensten te komen. Contractspartij dient de klacht, met een volledige en duidelijk omschrijving, binnen vijf (5) Werkdagen te melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de klacht, door Uitgekookt in behandeling genomen. Contractspartij wordt daarvan, indien mogelijk, vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld. Uitgekookt zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is.
2. Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot Uitgekookt. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de Consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die gratis zal bemiddelen.
3. Mocht de bemiddeling niet tot een oplossing leiden, dan heeft de Consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel Uitgekookt als Consument stemmen bij voorbaat in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
4. Uitgekookt zal zich daarnaast inspannen klachten van een Contractspartij omtrent handelingen of gedragingen van andere Contractspartijen, in onderling overleg met die derden, zo goed mogelijk te behandelen.
5. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van een Contractspartij onverlet.
11
AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR CATERINGOPDRACHTEN INCL. EVENTUELE HUURMATERIALEN
Artikel 27: Prijzen afhankelijk van aantal gasten
1. Indien de door Uitgekookt overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, dient Contractspartij uiterlijk zeven (7) dagen voordat Uitgekookt Producten en/of Diensten dient te leveren, het definitieve aantal personen op te geven. Het door Contractspartij opgegeven aantal personen (dan wel bij opdracht dan wel uiterlijk 7 dagen voor levering of dienstverlening) is bindend en bepalend voor de uiteindelijke totaalprijs.
2. De totaalprijs is veelal samengesteld uit verschillende componenten, zoals eten, dranken, op- en afbouw, organisatie, inkoopprijs, overheadkosten en op basis van het aantal gasten zoals genoemd in de Overeenkomst. Zodra het aantal gasten wijzigt ten opzichte van het aantal zoals genoemd in de Overeenkomst, heeft dit consequenties voor deze componenten. Zodoende kan bij grotere wijzigingen niet worden vastgehouden aan de prijs per persoon zoals in de overeenkomst genoemd.
3. Indien een wijziging plaatsvindt in het aantal gasten dat kleiner is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, wordt de totaalprijs vermeerderd of verminderd conform de overeengekomen prijs per persoon.
4. Indien een wijziging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, heeft dit consequenties voor de prijs conform het onderstaande schema:
(a) wijziging tussen 10 en 15%: prijsverhoging eten & dranken 10%
(b) wijziging tussen 15 en 20%: prijsverhoging eten & dranken 12%
(c) wijziging tussen 20 en 25%: prijsverhoging eten & dranken 15%
(d) wijziging tussen 25 en 30%: prijsverhoging eten & dranken 17,5%
(e) wijziging groter dan 30%: prijsverhoging eten & dranken 20%
5. Indien een verhoging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, kan dat positieve prijsconsequenties tot gevolg hebben. Uitgekookt zal in dat geval een aangepaste prijs voor Contractspartij berekenen.
6. Wanneer blijkt dat Uitgekookt op de leveringsdatum voor meer personen dan door Contractspartij opgegeven moet leveren, is Uitgekookt gerechtigd om ofwel de levering aan meer personen dan opgegeven te weigeren, ofwel de levering aan deze extra personen te accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon.
Artikel 28: Annulering cateringopdracht
1. Contractspartij is niet bevoegd een cateringopdracht te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Uitgekookt het aanbod niet onmiddellijk verwerpt.
(a) bij annulering van meer dan 60 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is, Contractspartij gehouden 50% van de totaalsom aan Uitgekookt te betalen;
(b) bij annulering van 30 dagen of meer voor bedoeld tijdstip, is Contractspartij gehouden 75% van de totaalsom aan Uitgekookt te betalen;
(c) bij annulering van minder dan 30 dagen voor bedoeld tijdstip, is Contractspartij gehouden 100% van de totaalsom aan Uitgekookt te betalen.
2. Uitgekookt behoudt zich het recht voor op vergoeding van de totale door haar geleden schade als gevolg van de annulering.
3. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Uitgekookt heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan Contractspartij geen rechten ontlenen.
4. Uitgekookt behoudt zich het recht voor cateringopdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften te annuleren, ook indien de opdracht al bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt tevens indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de Overeenkomst te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van mededelingen door Contractspartij, dat Uitgekookt de Overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Een en ander geldt ook als een annulering door Contractspartij, en artikel 1 is alsdan van overeenkomstige toepassing.
5. Uitgekookt is gerechtigd om, in plaats van haar in lid 4 van dit artikel bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Uitgekookt alsnog gerechtigd de in lid 4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
12
6. In geval van annulering komt Contractspartij, vooral bij overmacht, wellicht voor de nodige kosten te staan. Daarom geeft Uitgekookt het advies om de aan Uitgekookt verstrekte opdracht te verzekeren, zodat Contractspartij een dekking heeft van het financiële risico.
Artikel 29: Uitvoering van dienstverlening
1. De uitvoering van de Overeenkomst door Uitgekookt is gebaseerd op de door Contractspartij aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Contractspartij is gehouden alle door Uitgekookt verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst door Uitgekookt. Contractspartij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Uitgekookt verstrekte gegevens en informatie.
2. Indien Uitgekookt bij de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is van door Contractspartij te verstrekken informatie, kan Contractspartij Uitgekookt niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang Contractspartij niet alle verlangde informatie cq. onjuiste informatie heeft verstrekt.
3. Contractspartij staat ervoor in dat Uitgekookt alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
4. Wordt de levering van Producten en/of het verrichten van Diensten door Uitgekookt vertraagd door toedoen van Contractspartij, dan is Uitgekookt gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Contractspartij door te berekenen.
5. Uitgekookt mag bij de uitvoering van alle door haar gesloten Overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering bepalen.
6. Indien Contractspartij enige voor hem uit een Overeenkomst met Uitgekookt voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft Uitgekookt het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens Contractspartij op te schorten en alle Overeenkomsten met Contractspartij te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen Contractspartij aan Uitgekookt verschuldigd is, direct opeisbaar.
7. Uitgekookt is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, zonder bericht en zonder toestemming van Contractspartij de cateringopdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Uitgekookt een goede en efficiënte uitvoering van de Overeenkomst bevordert.
8. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst toestemming van een derde nodig is (bijvoorbeeld een vergunning), draagt Contractspartij op eigen kosten zorg voor tijdige verkrijging van die toestemming. Contractspartij verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de Overeenkomst schriftelijk bewijs aan Uitgekookt dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van Contractspartij.
9. Indien Uitgekookt Producten, zonder personeel, aflevert bij Contractspartij, heeft de laatste twee uur lang garantie op de kwaliteit van de Producten (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de Producten worden opgeslagen volgens de instructies van Uitgekookt.
10. Indien (gasten van) Contractspartij Producten (eten en/of drinken) van Uitgekookt van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van Contractspartij en/of zijn gasten.
11. Uitgekookt levert geen beveiligings- of medisch personeel. Contractspartij is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende veiligheidsmedewerkers en/of EHBO-ers op de locatie van het evenement,
12. Indien Contractspartij constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Uitgekookt in de uitvoering van de Overeenkomst is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen, aan Uitgekookt schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Uitgekookt zal in voorkomende gevallen door Contractspartij een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van Contractspartij, tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Uitgekookt zoals bepaald in deze algemene voorwaarden. Artikel 30: Cateringopdracht voor (on)bepaalde tijd
1. Overeenkomsten die tussen Uitgekookt en Contractspartij worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van Producten en/of verrichten van Diensten, worden, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
2. Een overeenkomst als bedoeld in lid 13 van dit artikel die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen die overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn, of wanneer Contractspartij zijn overeenkomst met Uitgekookt vervangt door een overeenkomst van een grotere omvang.
13
3. Een overeenkomst als bedoeld in lid 13 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen, tenzij schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.
4. Uitgekookt heeft het recht een overeenkomst als bedoeld in lid 13 tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door Contractspartij verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd. Bij opzegging als bedoeld in dit lid is Uitgekookt niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5. Een opzegging, door welke partij dan ook, dient per aangetekend schrijven plaats te vinden. Artikel 31: Verhuur van roerende zaken 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Uitgekookt en Contractspartij gesloten overeenkomst inzake de verhuur van roerende zaken c.q. iedere overeenkomst die ziet op het door Uitgekookt aan de Contractspartij gedurende een bepaalde periode ter beschikking stellen van roerende zaken. 2. Onder “het gehuurde” wordt in dit artikel verstaan de zaken genoemd in horeca inventaris, waaronder – doch niet uitsluitend – tafels, stoelen, (glas)servies, bestek, parasols, barbecues, tenten, geluidsinstallaties, bars, etc. die door Uitgekookt aan de Contractspartij ter beschikking wordt gesteld dan wel aan de Contractspartij wordt verhuurd. 3. Uitgekookt is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die de Contractspartij vóór ingang van de huurperiode aan Uitgekookt dient te voldoen. 4. Indien overeengekomen is dat de Contractspartij zelf zorg dient te dragen voor het ophalen van het gehuurde, dient hij het gehuurde bij ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. te controleren. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. dient de Contractspartij vóór het meenemen aan Uitgekookt te melden, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de Contractspartij te zijn meegegeven. 5. De Contractspartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct na ontstaan c.q. constatering aan Uitgekookt te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. 6. Herstel van schade en/of defecten c.q. het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door Uitgekookt of – na diens uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van Uitgekookt. 7. Na afloop van de huurperiode dient de Contractspartij het gehuurde in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond en in de emballage waarin het is aangeleverd bij Uitgekookt af te leveren c.q. aan Uitgekookt ter beschikking te stellen. 8. Uitgekookt zal het gehuurde na ontvangst direct inspecteren. De Contractspartij heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie, komen voor rekening van de Contractspartij. 9. Indien partijen zijn overeengekomen dat Uitgekookt het gehuurde bij de Contractspartij aflevert, worden vertragingen ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde, welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor rekening en risico van de Contractspartij komen, evenals de tijd die gemoeid is met reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de Contractspartij, eveneens onder de huurperiode begrepen. 10. Voor iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de Contractspartij een in redelijkheid door Uitgekookt te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Uitgekookt op volledige schadevergoeding waaronder een vergoeding voor de kosten van de inhuur van vervangende zaken. 11. Indien de Contractspartij het gehuurde – om welke reden dan ook – niet retourneert aan Uitgekookt, is de Contractspartij verplicht alle hierdoor geleden schade van Uitgekookt te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde, de kosten van de inhuur van vervangende zaken en de gederfde winst. 12. Het gehuurde blijft altijd eigendom van Uitgekookt. Het is de Contractspartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, derden rechten te verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgekookt. De Contractspartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
14
13. Indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde – daaronder begrepen fiscaal bodembeslag – of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de Contractspartij dit onverwijld aan Uitgekookt te melden en de beslaglegger direct te informeren dat het gehuurde eigendom is van Uitgekookt. 14. Uitgekookt is gerechtigd alle voor rekening van de Contractspartij komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, te verrekenen met de van de Contractspartij ontvangen waarborgsom.

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.